Турникеты в наземном транспорте Москвы

MOSCOW, RUSSIA. NOVEMBER 25, 2010. Passengers getting on a Moscow tram at a stop. (Photo ITAR-TASS / Anton Novoderezhkin)

–ÓÒÒˡ. ÃÓÒÍ‚‡. 25 ÌÓˇ·ˇ. œ‡ÒÒ‡ÊË˚ Ò‡‰ˇÚÒˇ ‚ Ú‡Ï‚‡È ̇ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÛÎˈ „ÓÓ‰‡. ‘ÓÚÓ »“¿–-“¿——/ ¿ÌÚÓÌ ÕÓ‚Ó‰ÂÂÊÍËÌ

Добавить комментарий